تاریخچه شرکت

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان در تاریخ   1398/5/30 به شماره ثبت 47988 و به شناسه ملی 14008556936 ثبت و دفاتر تکمیل گردیده است .