انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان / افتخارات و گواهینامه‌ها