پیام مدیرعامل

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد 
اعضای محترم انجمن آب و خاک پایدار فرهیختگان ارجمند، در عصری روزگار می گذارنیم، که آب و خاک و محیط زیست کشور از بر و بحر، از کوه و دشت، از شمال و جنوب، از شرق و غرب و سرتاسر ایران عزیز  با چالش های هزار رنگ اجتماعی، مدیریتی، اقلیمی، فنی و ... مواجه است. 
امید است با همدلی بی مثالی که در همه اعضای محترم از تجربه زیسته چند دهه گذشته  به میراث رسیده است، 
 
دست به دست هم دهیم به مهرمیهن خویش را کنیم آباد. 

 

دبیر انجمن آب و خاک پایدار 
حمیدرضا جانباز