مدیران

اقای سید رحیم سجادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 

اقای محمدابراهیم نجفی به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره 

اقای غلامرضا حسینی فر به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 

اقای محسن موسوی به سمت عضو هیئت مدیره 

اقای ابراهیم متقی راد به سمت عضو هیئت مدیره _عضو علی البدل

اقای حمیدرضا جانباز به سمت مدیرعامل و دبیر و عضو هیئت مدیره