انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان / مناقصه‌ها و مزایده‌ها